POLÍTICA DE PRIVACIDADE

I.INFORMACIÓN BÁSICA:

Información básica sobre a Protección de Datos.

-Responsable

Pijusmagnificus S.C. (Pijus Magnifikus)
CIF: J70433727
Domicilio: C/Rosalía de Castro, 48, Baixo, 15701, Santiago de Compostela.

-Categoría de datos

Datos de contacto e de carácter identificativo, e outros datos que vostede nos proporcione.

-Finalidade

Venta de productos a través da nosa e-commerce, envío de información sobre os nosos produtos, ofertas, novidades, promocións.

-Lexitimación

Consentimento do interesado.

-Destinatarios

Non se efectúan cesións de datos a terceiros, nin éstos se transfiren internacionalmente. Sen prexuizo do anterior, os datos persoais serán accedidos por proveedores de servizos.

-Dereitos

Pode exercer os seus dereito de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación do tratamento ante o Responsable do Tratamento. Asimesmo, poderá revocar o consentimiento en calquer momento mediante comunicación dirixíndose a Pijusmagnificus S.C., C/Rosalía de Castro 48, Baixo, 15701, Santiago de Compostela, ou ben a través de correo electrónico á seguinte dirección: pijusmagnificussc@gmail.com

-Procedencia

So tratamos os datos persoais que vostede nos facilite.

-Información adicional

Pode encontrar máis información a continuación:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

A presente Política de Privacidade describe a forma en que Pijusmagnificus S.C., tratará os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione, e que no seu caso recabemos sobre vostede.

1.Datos persoais que tratamos

Tratamos datos persoais de carácter identificativo que vostede nos proporciona a través da Web www.pijusmagnifikus.com.

Poderemos tratar as siguientes categorías de datos persoais proporcionadas por vostede a través da Web:

1.datos de carácter identificativo, como nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, código postal, sexo.

2. Cómo e con qué base tratamos os seus datos persoais

Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:

Venta de produtos a través da nosa e-commerce, envío de información sobre os nosos produtos, ofertas, novidades, promocións.

III. OS SEUS DEREITOS

Vostede ten dereito a que Pijusmagnificus S.C. lle confirme se se están tratando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, a solicitar o acceso ós datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados
e destinatarios, entre outros aspectos) (DEREITO DE ACCESO). Asimesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión dos mesmos cando, entre outros motivos, xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos (DEREITO DE SUPRESIÓN). En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o interesado impugne a exactitude dos seus datos, mentras se verifica a exactitude dos mesmos, vostede podrá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos), vostede podrá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, sendo estos únicamente tratados para o exercicio ou a defensa de reclamacións (DEREITO A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO).

Finalmente, ten vostede a posibilidade de exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, é dicir, a recibir os datos persoais nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o responsable que llos facilitou llo impida, nos supuestos legalmente previstos a estos efectos (DEREITO Á PORTABILIDADE DOS DATOS).

Vostede podrá exercer os seus dereitos ou revocar os seus consentimentos prestados na presente Política de Privacidade en cualquer momento dirixíndose a Pijusmagnificus S.C., con domicilio en C/Rosalía de Castro 48 Baixo, 15701, Santiago de Compostela ou ben mediante correo electrónico a pijusmagnificussc@gmail.com. Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non recibira satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

IV.DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Non cedemos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente.

Sen prexuízo do anterior, os seus datos serán accedidos polos seguintes prestadores de servicios profesionais que se requiran para levar a cabo os tratamentos de datos que se recollen no apartado segundo desta Política, entre outros:
MAILCHIMP, Servicios de Mensaxería e envío de boletíns. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, a State of Georgia limited liability Company. Esta empresa atópase ubicada en EE.UU. Recentemente asinouse un Convenio entre a UE e
EE.UU baixo o nome Privacy Shield (escudo de privacidade entre a UE-EEUU) e todas as empresas baixo dito Convenio teñen unha protección adecuada, polo que está permitida a transferencia internacional de datos. Mailchimp está acollida ó escudo
de privacidade, polo que cumple coas medidas de seguridade impostas pola lexislación Europea. Por tanto, o usuario é consciente e acepta que os seus datos persoais serán almacenados por Mailchimp, para a suscrición e o envío de boletíns electrónicos.

V. CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Conservaremos os seus datos persoaiss mentres non revoque o seu consentimiento para o envío da newsletter digital de Pijus Magnifikus, e no seu caso polo tempo que resulte necesario para poder cumplir calquer obligación legal que se derive do tratamento dos mesmos. Transcurrido dito plazo, os seus datos serán suprimidos.